Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door WebContentService.nl. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op maandag 24 augustus 2020.

WebContentService.nl heeft ten alle tijden het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder enige verdere kennisgeving aan diegenen die gebruik maken van de website en/of diensten van WebContentService.nl.

Inhoud

Artikel   1 – Begrippen en definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – Gebruik van de website
Artikel   6 – De overeenkomst
Artikel   7 – Betalingen
Artikel   8 – Herroepingsrecht
Artikel   9 – Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd
Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer tijdens de bedenktijd
Artikel 11 – Kosten herroepingsrecht
Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13 – De prijs
Artikel 14 – Nakoming en garantie
Artikel 15 – Levering en uitvoering
Artikel 16 – Duurovereenkomst: duur, opzegging en verlenging
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Copyright
Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 21 – Slotbepalingen
Bijlage I   – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Begrippen en definities

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en op afstand een overeenkomst aangaat met de ondernemer. De afnemer wordt ook wel aangeduid als klant of consument;
 2. Algemene Voorwaarden: de gegeven Algemene Voorwaarden van de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform;
 11. Modelformulier: Het in Bijlage I bijgevoegde modelformulier die de ondernemer ter beschikking stelt die een afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 12. Omgeving: WebContentService.nl en iedere andere door WebContentService aangewezen applicatie;
 13. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 15. Website: de omgeving waarop producten en/of Diensten aan Gebruikers worden aangeboden;
 16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden ingezet om het sluiten van een overeenkomst mogelijk te maken, zonder aanwezigheid van afnemer en ondernemer gelijktijdig en in éénzelfde ruimte samengekomen;
 17. Social Media: de eventuele social media kanalen van Techniviewals Twitter, Facebook en YouTube.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sefanja Jongkind Services
handelend onder de naam/namen: WebContentService

Simon van Collemstraat 130
1325 PR Almere
06-28166287 (alleen tijdens kantooruren)
info@WebContentService.nl

Kvk nummer:74989693
BTW-identificatienummer:NL002247924B47

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven door de ondernemer op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien. Deze worden vervolgens kosteloos aan de afnemer toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven door de ondernemer op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien. Deze worden vervolgens langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de afnemer toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Situaties die niet zijn geregeld in deze algemene voorwaarden en/of onduidelijkheden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit heeft onder andere betrekking op (a) de prijs inclusief belastingen, (b) de kosten van verzending, (c) hoe en waarop de overeenkomst tot stand komt, (d) het eventuele herroepingsrecht, (e) de termijn van aanvaarding van het aanbod, (f) de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.
 4. De ondernemer heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Artikel 5 – Gebruik van de website

 1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico;
 2. De Aanbieder gebruikt op haar Website in eerste instantie geen cookies, wel wordt er een cookiemelding weergegeven omdat sommige advertenties die worden geplaatst door externe partijen cookies kunnen vereisen;
 3. Aanbieder heeft het recht om bij onjuist gebruik of misbruik van de Website van Aanbieder door Gebruiker de toegang tot de Website voor Gebruiker te ontnemen;
 4. Voor de actievoorwaarden verwijst Aanbieder naar de Actievoorwaarden op de website. Deze zijn te downloaden via de pagina http://www.WebContentService.nl/voorwaarden/

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

(a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan; (b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; (c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; (d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; (e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; (f) indien de afnemer een herroepingsrecht heeft, gebruikt deze het modelformulier voor herroeping zoals bijgevoegd in Bijlage I van deze algemene voorwaarden.

 1. In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7 – Betalingen

 1. Aanbieder werkt uitsluitend met vooruitbetalingen per bank. Dit is van toepassing op alle diensten en producten van Aanbieder met inbegrip van advertentieplaatsingen en abonnementen.
 2. Aanbieder hanteert standaard een betaaltermijn van 14 dagen na datum van de factuur;
 3. Wanneer een factuur niet binnen de betaaltermijn (standaard van 14 dagen) is voldaan, staat het Aanbieder vrij de opdracht te annuleren.
 4. Een factuur is bindend voor de Afnemer en kan in geen enkel geval worden geannuleerd, onder voorwaarde en in acht name van het genoemde in lid 3;
 5. Aanbieder staat het vrij om de kredietwaardigheid van Afnemer vooraf te (laten) controleren;
 6. Aanbieder heeft het recht de opdracht te weigeren als blijkt dat Afnemer niet voldoende kredietwaardig is;
 7. Op dat wat de Aanbieder aanbiedt, is geen herroepingsrecht van toepassing.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. De afnemer heeft het recht, bij aankoop van producten, gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer.
 3. Als de afnemer gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is de afnemer verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken van retourneren dient de afnemer te doen door middel van het modelformulier in Bijlage I van deze algemene voorwaarden. De klant dient na melding via het modelformulier, het product binnen 14 dagen retour te zenden. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten op tijd terug gestuurd zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een bewijs van verzending te tonen aan de ondernemer.
 4. De koop is een feit indien de afnemer na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde tijdsperiode niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet binnen de in lid 1 en 3 genoemde tijdsperiode terug heeft gezonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd (producten)

 1. De afnemer gaat tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met het product en de verpakking. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Zo niet, dan zal het product in originele staat met verpakking geretourneerd worden conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke aanwijzingen.
 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de afnemer zelf is de afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 3. De afnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer tijdens de bedenktijd (producten)

 1. De ondernemer stuurt, als de ondernemer de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt, terugbetalen. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
 4. Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Kosten herroepingsrecht

Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, onder voorwaarde en in acht name van het genoemde in lid 4 van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. Hierbij dient de ondernemer duidelijk en tijdig, voor aankoop door de afnemer, te vermelden dat er sprake is van uitsluiting van het herroepingsrecht.
 2. Producten waarbij uitsluiting van het herroepingsrecht mogelijk is, zijn: (a) producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer; (b) producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; (c) producten die door hun aard niet terug kunnen worden gezonden; (d) producten die snel bederven of verouderen; (e) producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (f) verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (g) kranten, tijdschriften of magazines; (h) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (i) producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (j) Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen.
 3. Op diensten van WebContentService is geen herroepingsrecht van toepassing.

Artikel 13 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: (a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of (b) de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Wanneer afnemer bestelt bij meerdere Andere Verkopers op ons Platform, dan kan het zijn dat er extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 14 – Nakoming en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen door de afnemer binnen 30 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan de ondernemer. Terugzenden van producten dient dan te geschiedenis in de originele verpakking en zonder sporen van gebruik.
 4. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
 5. Garantie geldt niet, indien: (a) de afnemer de geleverde producten eigenhandig heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; (b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; (c) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft ingesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 15 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt (zowel fysiek als digitaal).
 3. Genoemde levertermijnen zijn altijd indicatief. Hieraan kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 – Duurovereenkomst: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Wanneer een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De afnemer dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 5. Een klacht schort de verplichten van de afnemer niet op, tenzij door de ondernemer schriftelijk aangegeven.
 6. Wanneer een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook als de afnemer in het buitenland woonachtig is.

Artikel 19 – Copyright

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook;
 2. Het staat Aanbieder vrij om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Gebruiker als blijkt dat content toch vermenigvuldigd, gekopieerd of gebruikt wordt zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder.
 3. Inhoud dat door Gebruiker aan Aanbieder wordt ingezonden, mag zonder toestemming worden gebruikt door Aanbieder. Tenzij de Gebruiker expliciet toestemming hiervoor heeft geweigerd;
 4. Inhoud dat door Gebruiker aan Aanbieder wordt ingezonden, moet rechten vrij zijn. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele copyrightschending door Gebruiker.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Op het kopen via het Platform kunnen aanvullende voorwaarden van Andere Verkopers van toepassing zijn.
 3. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.

Artikel 21 – Slotbepalingen

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Vul dit formulier alleen in en verstuur het formulier alleen in geval u de overeenkomst wilt herroepen. Zie artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Aan: WebContentService
E-mail: via dit formulier

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam afnemer(ers)]

[Adres afnemer(ers)]

[Handtekening afnemer(ers)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Vertel het verder